Continental Trade Sp. z o. o.

Szkło

Szkło aluminosilikatowe

Szkło aluminosilikatowe zwane także szkłem glinokrzemowym (ang. aluminosilicate glass) zawiera w swym składzie tlenek glinu (Al2O3) oraz tlenek boru (B2O3). Ma właściwości podobne do szkła borokrzemowego, ale charakteryzuje się lepszą odpornością chemiczną oraz wyższą temperaturą pracy sięgającą 600 °C. W porównaniu do szkła borokrzemowego szkło aluminosilikatowe jest jednak trudniejsze do wytwarzania. 

Wyroby ze szkła aluminosilikatowego charakteryzują się wysoką odpornością na szok termiczny, nie zawierają związków alkalicznych. Ich charakterystyka rozszerzalności termicznej jest zbliżona do charakterystyki wyrobów molibdenowych, co pozwala na wykorzystanie tego szkła w połączeniu z materiałami molibdenowymi np. w produkcji lamp halogenowych i innych zastosowaniach elektronicznych.

 

Skład chemiczny

SiO2  60%
Al2O3  16%
CaO  7%
MgO  6%
BaO  6%
B2O3  4%
inne
(SrO, Na2O)
1%

Możliwa zawartość metali ciężkich (tj. ołów, kadm, rtęć, chrom) ≤ 100 ppm.

 

Typowe właściwości:

Gęstość (przy 18 °C) 2 630 kg/m3
Moduł sprężystości Young'a 81 GPa 
Liczba Poissona 0,24
Przewodność cieplna 1,1 W/(m K)
Wsp. rozszerzalności liniowej  4,6 * 10 -6 °C
Średni wsp. załamania światła w zakresie widzialnym (380 - 780 nm) 1.5
Przepuszczalność promieniowania UV (@ 330 nm) ≤ 58%
Punkt mięknięcia 910 °C
Punkt wyżarzania 688 °C
Maksymalna temperatura pracy 660 °C
Odporność na szok termiczny Δ 300 °C

 

Właściwości elektryczne:

Oporność objętościowa:               1012 Ω 
Stała dielektryczna (@ 1 Mhz):  6,1

Właściwości chemiczne:

Odporność na wodę (ISO 719):        klasa 1
Odporność kwasowa (DIN 12116): klasa 2 
Odporność zasadowa (DIN 695):     klasa 3

 

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.