Continental Trade Sp. z o. o.

Armatura

Użyteczne informacje

Klasy ciśnienia i materiały
PNmateriałel elementów rurociągudopuszczalne ciśnienie robocze w rurociągu (bar) przy temperaturze (°C)
armatura z kołnierzamiśruby
wgDIN2507 ark.23)
żeliwo
szare4)
żeliwo sferoid.4)staliwo węglowestal201)
(120)
200250300350400
6 GG-20 GGG-38 - St7-2 4D 6*) - - -    
6 5 4,5*) 3,6*)    
10 GG-20 GGG-38 GS-45 St7-2 4D 102)
- - -    
10 8 7*) 6*)    
16 GG-20 GGG-38 GS-45 St37-2 4D 162)
- - -    
16 13 11*) 10*)    
- - GS-C25 C22N C35 16 14 13 11 10 8
25 - GGG-38 GS-45.5 C22N 4D5) 252)
- - -    
25 20 18 16    
- GS-C25 C35 25 22 20 17 16 13
GS-22Mo4 15Mo3 24CrMo5     25 22 20 19
GS-17CrMo55 13CrMo44 24CrMoV55       25 24 23
40 - - GS-45.5 C22N 4D5) 40 32 28 24    
40 - - -    
GS-C25 C35 40 35 32 28 24 21
GS-22Mo4 15Mo3 24CrMo5     40 35 31 30
GS-17CrMo55 13CrMo44 24CrMoV55       40 38 36
63 - - GS-C25 C22N C35 63 36 29 24    
63 50 45 40    
63 - - -    
63 50 45 40 36 32
GS-22Mo4 15Mo3 24CrMo5     63 56 50 47
GS-17CrMo55 13CrMo44 24CrMoV55       63 61 58
100 - - GS-C25 C22N C35 100 80 70 60    
100 - - -    
100 80 70 60 56 50
GS-22Mo4 15Mo3 24CrMo5     100 87 78 74
GS-17CrMo55 13CrMo44 24CrMoV55       100 95 91
160 - - GS-C25 C22N C45 160 130 112 96    
160 - - -    
160 130 112 96 90 80
250 - - GS-C25 C22N C45 250 200 175 150    
250 - - -    
250 200 175 150 140 125
315 - - GS-C25 C22N C45 315 250 225 192    
315 - - -    
315 250 225 192 180 160
400 - - GS-C25 C22N C45 400 320 280 240    
400 - - -    
400 320 280 240 225 200
1) ciśnienie podane dla 20°C ciśnienie jest dopuszczalne dla stali węglowych w zakresie od -10°C ÷ 120°C
2) odporność do 120°C: dla cieczy
3) wytrzymałość śrub jest podana dla temperatury niższej o 15°C od temperatury roboczej,
4) dla zasuw z żeliwa należy uwzględniać normowe ciśnienia robocze (Np. wg DIN 3201),
5) dla uszczelek miękkich lub wykonanych z metali miękkich stosować śruby C 35,
*) dopuszczalne ciśnienie robocze dla armatury z GG-20 i śrub 5 D przyjmować jak dla 200°C.

Powyższa tabela jest także na str. 29 dokumentu POZIOMOWSKAZY w dziale Do pobrania/Armatura/Katalogi

Tabela równowagi pary nasyconej
ciśnienietemperatura nasyceniaciśnienietemperatura nasycenia
bar°Cbar°C
0,01
0,015
0,02
0,025
0,03
6,6
12,7
17,1
20,7
23,7
8,5
9,0
9,5
10
11
172,1
174,5
176,8
179,0
183,2
0,04
0,05
0,06
0,08
0,10
28,6
32,5
35,8
41,1
45,4
12
13
14
15
16
187,1
190,7
194,1
197,4
200,4
0,12
0,15
0,20
0,25
0,30
49,0
53,6
59,7
64,6
68,7
17
18
19
20
22
203,4
206,2
208,8
211,4
216,2
0,35
0,40
0,50
0,60
0,70
72,3
75,4
80,9
85,5
89,5
24
26
28
30
32
220,8
225,0
229,0
232,8
236,4
0,80
0,90
1,0
1,1
1,2
93,0
96,2
99,1
101,8
104,2
34
36
38
40
42
239,8
243,1
246,2
249,2
252,1
1,3
1,4
1,5
1,6
1,8
106,6
108,7
110,8
112,7
116,3
44
46
48
50
55
254,9
257,6
260,2
262,7
268,7
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
119,6
122,6
125,5
128,1
130,5
60
65
70
75
80
274,3
279,6
284,5
289,2
293,6
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
132,9
135,1
137,2
139,2
141,1
85
90
95
100
110
297,9
301,9
305,8
309,5
316,5
4,0
4,5
5
5,5
6,0
142,9
147,2
151,1
154,7
158,1
120
130
140
150
160
323,1
329,3
335,0
340,5
345,7
6,5
7,0
7,5
8,0
161,2
164,2
167,0
169,6
180
200
224
225
355,4
364,2
372,0
374,0

Powyższa tabela jest także na str. 29 dokumentu POZIOMOWSKAZY w dziale Do pobrania/Armatura/Katalogi

Instrukcja montażu, użytkowania i konserwacji wzierników typu 520, 530 i 531

Instrukcja montażu, użytkowania i konserwacji wzierników typu 520, 530 i 531


UWAGA: Przed pierwszym uruchomieniem koniecznie należy przeczytać niniejszą instrukcję montażu i konserwacji ! W przypadku niezapoznania się z instrukcją grozi niebezpieczeństwo !

Niniejsza instrukcja jest także dostępna w postaci pliku PDF dostępnego tutaj.  Instrukcja montażu, użytkowania i konserwacji wzierników typu 520, 530 i 531 

1. Ważne wskazówki i informacje dotyczące bezpieczeństwa

1.1 Zakres zastosowania i zgodne z przeznaczeniem użytkowanie

Wzierniki mogą być stosowane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. Inne zastosowania są klasyfikowane jako użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem i za szkody będące tego konsekwencją producent nie ponosi odpowiedzialności. W tym wypadku użytkownik ponosi ryzyko. Zmiany mechaniczne lub konstrukcyjne przeprowadzone na własną rękę w wziernikach wykluczają odpowiedzialność producenta z szkody będące rezultatem takiego stanu rzeczy.
Do zgodnego z przeznaczeniem stosowania należy przestrzeganie przewidzianych przez producenta warunków uruchomienia i konserwacji (instrukcja) oraz uwzględnienie możliwych do przewidzenia nieprawidłowych zachowań.
Na wziernikach umieszczone są szyldy ostrzegawcze, które należy przestrzegać.

1.2 Ważne wskazówki i informacje dotyczące bezpieczeństwa

1.2.1 Podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa

Należy przestrzegać ustawowych przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom oraz pozostałych ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących zachowania bezpieczeństwa dla urządzeń mechanicznych zarówno związanych ze sprawami technicznymi jak i zdrowiem. Każde użytkowanie wykraczające poza zalecenia jest klasyfikowany jako niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie. Za szkody wynikłe z nieprzestrzegania wskazówek producent nie ponosi odpowiedzialności. Instrukcja obsługi i użytkowania jest częścią składową przesyłki i w przypadku sprzedaży wziernika należy ją przekazać nowemu właścicielowi.

W celu bezpiecznego użytkowania należy zapewnić, że wzierniki są obsługiwane, konserwowane lub naprawiane tylko przez odpowiednio przeszkolony personel. Wykwalifikowany personel to osoby, które w związku ze swoim wykształceniem, doświadczeniem, przeszkoleniem i wiedzą na temat obowiązujących norm, postanowień, przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom są uprawnione do przeprowadzania wymaganych czynności, a podczas ich wykonywania rozpoznają możliwe zagrożenia i są w stanie im zapobiec. 

Użytkownik jest zobligowany, by osoby wyznaczone do prac związanych z uruchomieniem, konserwacji, naprawami przeczytały, zrozumiały instrukcję i przestrzegały jej we wszystkich punktach:

  • aby uniknąć zagrożenia dla zdrowia i życia użytkownika i osób trzecich
    i
  • wykluczyć przestoje i szkody dla środowiska powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania.

Zakres odpowiedzialności w odniesieniu do bezpieczeństwa wśród pracowników musi być jasno ustalony i dotrzymywany.

Prace z wziernikami mogą odbywać się tylko przy wyłączonym urządzeniu ewntualnie przy nienapełnionych rurociągach. W miejscach, w których rurociąg jest otwarty lub może być wypełniany należy umieścić wskazówkę z informacją o pracach z wziernikami.
Po zakończeniu prac konserwacyjnych należy ponownie zmontować wszystkie zdemontowane urządzenia ochronne. Urządzenia ochronne i ich działanie muszą zostać sprawdzone przez rzeczoznawcę przed uruchomieniem maszyny.

Roszczenie gwarancyjne wygasa, jeśli:

  • szkody powstają w wyniku nieprawidłowego użytkowania,
  • szkody powstają w wyniku niewłaściwego składowania,
  • naprawy bądź ingerencje są dokonywane przez nieuprawnione osoby,
  • stosuje się części dodatkowe i zamienne niekompatybilne z wziernikami,
  • stosowane są nieoryginalne części zamienne.

O awarii należy poinformować natychmiast po jej wykryciu. Wzierniki muszą być odpowiednio oznakowane. Uszkodzenia należy natychmiast usuwać, aby utrzymywać jak najmniejszy zakres usterek i nie zagrażać bezpiecznej eksploatacji maszyny. W wypadku niedotrzymania powyższego wygasa prawo do roszczenia gwarancyjnego.

Zmian konstrukcyjnych oraz ulepszeń technicznych wziernika może dokonywać jedynie producent.

1.2.2 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

Niniejsze wskazówki bezpieczeństwa nie wyczerpują wszystkich możliwych sytuacji. W razie pytań i problemów należy skontaktować się z producentem.

Wzierniki są skonstruowane zgodnie z najnowszym stanem techniki i są wysyłane w sposób bezpieczny dla ich eksploatacji.

Wzierniki mogą być stosowane i eksploatowane tylko w ramach postanowień umowy dostawy i świadczeń.

Dodatkowe wyposażanie, zmiany, przebudowy wzierników są niedozwolone. W takich wypadkach należy koniecznie skontaktować się z producentem.

1.2.3. Szczególne zasady bezpieczeństwa

Należy przestrzegać wskazówek umieszczonyc bezpośrednio na wziernikach np. tabliczek znamionowych, informacji ostrzegawczych. Nie może znajdować się na nich farba bądź brud. Brakujące oznakowanie należy zastąpić nowym.

Obchodzenie się z wziernikami/armaturami wymaga szczególnego podejścia:

Należy przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa - w szczególności dotyczące przewodów rurowych i ich elementów pod ciśnienia i w wysokiej temperaturze.

Przed pierwszym uruchomieniem przestrzegać punktu 4 !
Podczas czyszczenia i prac konserwacyjnych przestrzegać punktów 5 i 6 !

Wszystkie prace montażowe należy przeprowadzać wyłącznie bez ciśnienia i w ostygniętym stanie.
Dokładnie odciąć dopływy zasilające, a także przewody odpływowe.

Stosować tylko oryginalne części zamienne.

Uwaga:

W czasie eksploatacji armatura wziernikowa jest zazwyczaj pod ciśnieniem wewnętrznym i gorące ! W czasie prac konserwacyjnych podczas eksploatacji istnieje ryzyko ciężkich poparzeń i skarzeń środkami żrącymi przez wydostający się środek. 

Należy zawsze nosić ubranie i okulary ochronne !

Rysunek poglądowy wziernika

2. Opis produktu i cel stosowania

Wzierniki są w przebiegu rurociągu (za pomocą złącz kołnierzowych, końcówek gwintowanych lub dospawane). Umożliwiają one użytkownikowi śledzenie przepływu medium wewnątrz rurociągu.  Obserwacja prowadzona jest przez dwa, znajdujące się naprzeciw siebie, wzierniki.
Informacje o projektowaniu, dostępnych wymiarach i doborze materiałów zawarto w odpowiednich kartach danych dotyczących wzierników.

Wszystkie wzierniki przed opuszczeniem zakładu są poddawane „kontroli ciśnienia za pomocą ciśnienia próbnego“ 1,43 -krotnością najwyższego dopuszczalnego ciśnienia zgodnie z wymaganiami DGRL (patrz załącznik I, rozdziały 3.2.2 i 7.4 DGRL w aktualnej wersji) i zgodnie z instrukcją AD2000 HP 30 dla zbiorników ciśnieniowych (rozdział 4.17).

Podczas badań producent kieruje się powyższymi wymaganiami zgodnie z rozdziałem 6 instrukcji A4 AD2000, przy czym "kontrola ciśnienia ciśnieniem próbnym" pod względem wytrzymałości przeprowadzana jest ciśnieniem o 1,50 większym od najwyższego dopuszczalnego ciśnienia, pod względem szczelności wodą przy 20°C (lub zgodnie z odpowiednimi uzgodnieniami).

3. Przechowywanie i transport

Wzierniki są odpowiednio pakowane na czas transportu i magazynowania, w sposób chroniący je  przed brudem i wilgocią. W szczególności należy chronić wzierniki przed uderzeniami i zarysowaniami.

Przechowywanie: w czystym i suchym pomieszczeniu w temperaturze od 0°C do +40°C.

Czas przechowywania: Maksymalnie 2 lata. Następnie należy skontrolować uszczelki i ewentualnie je wymienić.

Lakierowanie: Armatury szare i armatury wziernikowe są pokryte warstwą podkładową, która ma chronić przed działaniem korozji tylko podczas transportu i magazynowania.
Dlatego nie należy uszkadzać farby podkładowej. Koniecznie należy unikać skroplnia się pary wodnej.
Nasadkę ochronną usunąć dopiero krótko przed wbudowaniem, aby zapobiec powstaniu uszkodzeń na powierzchniach uszczelnianych. W wypadku niewłaściwego magazynowania wygasa prawo do roszczeń gwarancyjnych.

4. Prawidłowe użytkowanie i dobór materiałów:

Sposób użytkowania i dobór materiałów są w gestii i podlegają odpowiedzialności zakładu lub projektanta urządzenia (instalacji przemysłowej). W tym zakresie należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących urządzeń ciśnienioych.

4.1 Materiał obudowy i uszczelki

Należy starannie wyselekcjonować po uwzględnieniu medium przepływającego przez rurociąg oraz warunków eksploatacji (ciśnienie i temperatura).

4.2 Płytki szklane

4.2.1 Szkło sodowo-wapienne zgodne z DIN 8902: maks. temperatura pracy to 150°C

4.2.2 Szkło borokrzemowe zgodne z DIN 7080: maks. temperatura pracy to 280°C

W zakresie temperatur ujemnych nie istnieją limity ze strony płytek szklanych.
Jednak należy przestrzegać instrukcji AD-2000-W 10 w dotyczącej materiałów do obudów i  śrub !

4.2.3 W przypadku używania w kontakcie z wodą kotłową oraz medium o wartościach pH wyższych od ok. 8 zaleca się stosowanie dodatkowej ochronę wzierników szklanych za pomocą osłon mikowych.

4.3 Granice zastosowania ciśnienie – temperatura – w odniesieniu do EN 1092

MateriałPN50°C100°C150°C200°C250°C280°C
EN-JL 1040 16 16 16 14,4 12,8 11,2 9,6
1.0619+N 16 15 14,9 13,9 12,4 11,4 10,3
1.0619+N 25 23 22 21,7 19,4 17,8 16,1
1.0619+N 40 38 37,3 34,7 30,2 28,4 25,8
1.4408 16 13,9 12,4 11,2 10,3 9,6 9
1.4408 25 22,8 21,1 19,6 18,3 17,2 16,1
1.4408 40 34,7 31,1 28,1 25,8 24 22,6
1.4541 16 13,5 12,5 11,7 11 10,3 9,7
1.4541 40 33,8 31,3 29,3 27,6 25,8 24,2
1.4571 16 14,6 13,5 12,5 11,7 11 10,3
1.4571 40 36,4 33,8 31,3 29,3 27,6 25,8

4.4 Uwaga

Najniższa wartość w kombinacji "obudowa - uszczelka - płytki szklane" określa maksymalne dopuszczalne wartości graniczne w odniesieniu do temperatury i ciśnienia ! W razie wątpliwości: skontaktuj się z nami !

5. Montaż i pierwsze uruchomienie:

5.1 Pozycja montażowa

Pozycja montażowa jest dowolna (poza wykonaniem z pokrywą: pionowo lub poziomo z przepływem od dołu do góry).

5.2 Kierunek przepływu czynnika

Jeśli istnieje dolutowana lub wbita strzałka kierunkowa dla kierunku prądu należy koniecznie przestrzegać wskazanego kierunku przepływu medium.

5.3 Przed wbudowaniem 

Przed wbudowaniem armatury wziernikowej należy zwrócić uwagę na to, by przewody rurociągu i armatury nie były zabrudzone.

5.4 Naprężenia

Proces montażu armatury wziernikowej nie może powodować powstawania naprężeń w przewodach rurociągu.

5.5 Ochrona powierzchni uszczelnianych

Nasadkę ochronną usunąć dopiero krótko przed wbudowaniem, aby zapobiec powstaniu uszkodzeń na powierzchniach uszczelnianych. 

5.6 Montaż

5.6.1 Złącze kołnierzowe
Kołnierze przewodów rurociągu muszą być koncentryczne i równoległe do powierchni kołnierzy wziernika. Wielkość i kształt kołnierza (powierzchni uszczelnianej) muszą pasować do armatury wziernikowej (patrz DIN 2526). Odległość od kołnierza przewodu rurociągu = długość wbudowania armatury wziernikowej + 2 x grubość uszczelki. Śruby przyłączeniowe muszą być dokręcane na krzyż, stopniowo i równomiernie (patrz rysunek w punkcie 7). Momenty dokręcania są zależne w głównej mierze od używanego materiału uszczelniającego.

5.6.2 Przyłączenie gwintu wewnętrznego
Gwint wewnętrzny armatury wziernikowej musi być dopasowany do gwintu zewnętrznego na rurociągu pod względem rodzaju gwintu, wielkości i skoku gwintu. Podczas wkręcania armatura wziernikowa musi koniecznie być przytrzymywana po stronie przykręcanej odpowiednim kluczem widłowym lub obcęgami. W żadnym wypadku nie dotykać szkła wziernika, ponieważ może to grozić zbiciem szkła.

5.6.3 Armatury spawane
Przed spawaniem należy dokładnie wyczyścić spawane końce armatury wziernikowej i rurociągu oraz sprawdzić je pod kątem dopasowania do siebie (średnica, skos spawalniczy/faza spawalnicza itd.). Spawanie może być przeprowadzane tylko przez wykwalifikowany personel zgodnie z odpowiednią techniką spawania i dodatkowymi materiałami spawalniczymi oraz zgodnie z obowiązującymi regułami techniki. Zaleca się spawanie elektryczne.
Uwaga: Płyty szklane wziernika oraz uszczelki powinny być na czas spawania wymontowane lub przykryte, by uchronić je przez kontaktem z gazami i iskrami spawalniczymi.
- Patrz punkt 7: Wymiana płytek spawalniczych.

5.7 Pierwsze uruchomienie

5.7.1 Przed pierwszym uruchomieniem należy skontrolować i skorygować siłę dokręcenia śrub łączących obie pokryw wziernika (w szczególności po dłuższym czasie składowowania !).
W tym celu należy przestrzegać opisanych w punkcie 7 zasad postępowania i reguł dotyczących momentu dokręcania śrub (zob. wymiana płytek szklanych wziernika) !

5.7.2 Po pierwszym uruchomieniu na skutek działania ciśnienia i temperatury należy liczyć się z pewnym "osiadaniem uszczelek". Dlatego w stanie zimnym i bez ciśnienia należy ponownie sprawdzić momenty dokręcenia śrub mocujących pokrywy wziernika, jak opisano w punkcie 7 i ewentualnie je skorygować.

6 Konserwacja i pielęgnacja

6.1 Armatury wziernikowe nie wymagają specjalnej konserwacji.

6.2 Pielęgnacja szklanych płytek wziernikowych

Jeśli płytki wziernikowe są zabrudzone od strony zewnętrznej, można je delikatnie wyczyścić. Podczas czyszczenia w żadnym wypadku nie może dojść do zadrapania powierzchni szkła (utrata wytrzymałości !). Można stosować popularne w sprzedaży środki czystości, w szczególności przeznaczone do czyszczenia szkła. Należy używać czystej i miękkiej szmatki !

6.3 Zabrudzenia wewnętrzne

W wypadku zabrudzeń wewnętrznych można je usunąć analogicznie jak opisano w punkcie 6.2. Jeśli zabrudzenia są mocne i opisany wyżej sposób czyszczenia nie przynosi efektów, należy wymienić szklane płytki wziernika.
Jeśli płytki wziernikowe są uszkodzone przepływem agresywnych mediów i mają one spękaną powierzchnię (utrata wytrzymałości), należy je wymienić.
Przy ponownym montażu wyczyszczonych lub nowych płytek należy koniecznie użyć nowych uszczelek odpowiedniej jakości.
Patrz punkt 7 (wymiana płytek wziernikowych) i punkt 1 (wskazówki bezpieczeństwa).

6.4 Ogólne wskazówki:

Mimo że bardzo trwałe, szklane płytki wziernikowe zgodnie z DIN 8902 i DIN 7080 są częściami zużywalnymi o ograniczonym okresie użytkowania. Jest on zależny od specyfiki warunków pracy.

6.5 Ubytek szkła

Wraz z wzrastającą temperaturą i wartością ph czynnika wzrasta znacznie ubytek szkła.
Duży ubytek szkła może w znacznym stopniu naruszyć bezpieczeństwo eksploatacji. Dlatego w razie rozpoznawalnego ubytku szkła (np. mleczna powierzchnia) należy wymienić obie szklane płytki wziernika wraz z uszczelkami.
Zaleca się udokumentować czas eksploatacji płytek szklanych, dzięki czemu można odpowiednio zaplanować rutynową wymianę płytek szklanych.
Ubytek szkła zależnie od warunków pracy

7.0 Wymiana płytek wziernikowych

7.1 Uwaga:

Wszystkie prace muszą być przeprowadzane przez doświadczony personel przy uwzględnieniu wskazówek podanych w punkcie 1 i kolejnych ! - Płytki szklane wymagają szczególnie starannego traktowania !

7.2 Demontaż

7.2.1 Usuwanie kołnierza
Śruby przyłączeniowe i kołnierz pokrywowy poluzować krzyżowo w kilku krokach. Ściągnąć kołnierz pokrywy.

7.2.2 Usuwanie szklanej płytki wziernikowej
Usunąć szklaną płytę wziernikową oraz wewnętrzną uszczelkę i warstwę pośrednią po stronie pokrywy.

7.2.3 Przygotowanie powierzchni uszczelnianych
Wyczyścić ostrożnie powierzchnię uszczelnianą na kołnierzu obudowy z pozostałości starych uszczelnień. Skontrolować powierzchnie pod kątem ewentualnych uszkodzeń (rowki, zdarcia itd.). Obie powierzchnie muszą być całkowicie czyste, płaskie i bez uszkodzeń !

7.3 Ponowny montaż

7.3.1 Montowanie szklanej płytki wziernikowej
Założyć dokładnie centrycznie nowe uszczelnienie (po stronie czynnika) i nową szklaną płytę wziernikową właściwych rozmiarów. Opis uszczelki i płyty szklanej musi być skierowany na stronę zewnętrzną. Uszczelnienie nie może wystawać do średnicy przeziernika d1. Płyta szklana musi wykazywać tej samej wielkości szczelinę w stosunku do cylindrycznego wytłoczenia, które wynosi 1,5 mm. Nie może dojść do styku pomiędzy płytą szklaną a obudową metalową ! To doprowadziłoby do uszkodzenia i wypadnięcia płytek szklanych ze względu na różne współczynniki rozszerzalności cieplnej !

7.3.2 Montaż wkładki szklanej
Zewnętrzna (od strony pokrywy) wkładka i pokrywa wziernikowa musi być naniesiona dokładnie centrycznie na płytkę szklaną. Również pomiędzy płytą szklaną a kołnierzem należy koniecznie zagwarantować wspomnianą wyżej szczelinę o rozmiarach 1-1,5 mm.

7.3.3 Nakładanie kołnierza pokrywowego
Śruby mocujące wkręcić ostrożnie i lekko dokręcić ręką. Podczas tego nie można przesunąć uszczelki, płyty szklanej i kołnierza ! Zwoje gwintu i powierzchnie warstwy górnych śrub przyłączeniowych muszą zostać wcześniej nasmarowane odporną na temperaturę pastą do gwintów (np. pastą OKS),aby zapobiec zatarciom i zagwarantować zdefiniowane współczynniki tarcia.

7.3.4 Dokręcanie śrub

Teraz w kilku małych krokach dokręcić na krzyż (zgodnie z rysunkiem obok) wszystkie śruby za pomocą klucza dynamometrycznego do podanych poniżej w tabeli momentów dociągających Wszystkie śruby muszą wykazywać dokładnie ten sam moment dociągający, aby zapobiec powstawaniu naprężeń w szkle ! Kolejność dokręcania śrub

Momenty obrotowe śrub pokrywy w [Nm] dla nasmarowanych śrub i uszczelek seryjnych z grafitu.

Szkło
ø d2 [mm]
Okienko
ø d1 [mm]
4x M84x M104x M124x M144x M168x M16
45 32 11 13 -- -- -- --
63 48 13 20 23 -- -- --
80 65 -- 25 30 -- 55 --
100 80 -- -- 44 -- 73 55
125 100 -- -- -- 83 -- 55
150 125 -- -- -- -- 128 73
175 150 -- -- -- -- -- 80
200 175 -- -- -- -- -- 91

Współczynnik korygujący do innych materiałów uszczelniających:

PTFE:     powyższe wartości x 0,5
włókno aramidowe:   powyższe wartości x 0,7
Viton, silikon, EPDM itd:    powyższe wartości x 0,6
Inne:   na zapytanie

Uwaga: do szkieł wziernikowych o wartości PN > 40 lub dla wykonań specjalnych należy zapytać producenta o momenty obrotowe.

7.3.5 Druga stronę wziernika

Również zdemontować i ponownie zamontować jak w punkcie 7.3.1 do 7.3.4.

7.3.6 Kontrola końcowa
Na koniec skontrolować armaturę pod względem szczelności ! Armatura musi być poddana przynajmniej jednej „kontroli ciśnienia za pomocą ciśnienia próbnego“ 1,43-krotnością najwyższego dopuszczalnego ciśnienia zgodnie z wymaganiami DGRL (patrz załącznik I, rozdziały 3.2.2 i 7.4 DGRL w aktualnej wersji) i instrukcją AD2000 HP 30 dla zbiorników ciśnieniowych (rozdział 4.17).

7.3.7 Po uruchomieniu
Po ponownym uruchomieniu koniecznie skontrolować względnie skorygować śruby pokrywy zgodnie z punktem 5.7 w stanie zimnym i bez ciśnienia, by zapobiec osiadaniu nowych uszczelek.

Odpowiedniki stali wg PN/EN/DIN
EuropeUSA
(AISI)
Japan
(JIS)

Unified
Numbering
System
(UNS)

ENDIN
1.4000 X6Cr13 403 SUS403 S40300
1.4001 X7Cr14 429 SUS429 S42900
1.4002 X6CrAl13 405 SUS405 S40500
1.4005 X12CrS13 416 SUS416 S41600
1.4006 X12Cr13 410 SUS410 S41000
1.4016 X6Cr17 430 SUS430 S43000
1.4021 X20Cr13 420 SUS420J1 S42000
1.4028 X30Cr13 420 SUS420J2 S42000
1.4057 X17CrNi16-2 431 SUS431 S43100
1.4104 X14CrMoS17 430F SUS430F S43020
1.4113 X6CrMo17-1 434 SUS434 S43400
1.4125 X105CrMo17 440C SUS440C S44004
1.4301 X5CrNi18-10 304 SUS304 S30400
1.4303 X4CrNi18-12 305 SUS305 S30500
1.4305 X8CrNiS18-9 303 SUS303 S30300
1.4306 X2CrNi19-11 304L SUS304L S30403
1.4307 X2CrNi18-9 304L SUS304L S30403
1.4310 X10CrNi18-8 301 SUS301 S30100
1.4311 X2CrNiN18-10 304LN SUS304LN S30453
1.4319 X3CrNiN17-8 302 SUS302 S30200
1.4372 X12CrMnNiN17-7-5 201 - S20100
1.4401 X5CrNiMo17-12-2 316 SUS316 S31600
1.4404 X2CrNiMo17-12-2 316L SUS316L S31603
1.4406 X2CrNiMoN17-11-2 316LN SUS316LN S31653
1.4429 X2CrNiMoN17-13-3 316LN SUS316LN S31653
1.4435 X2CrNiMo18-14-3 316L SUS316L S31603
1.4436 X2CrNiMo17-13-3 316 SUS316 S31600
1.4438 X2CrNiMo18-15-4 317L SUS317L S31703
1.4439 X2CrNiMoN17-13-5 317LMN - S32726
1.4449 X3CrNiMo18-12-3 317 SUS317 S31700
1.4460 X3CrNiMo18-12-3 329 SUS329J1 S32900
1.4462 X2CrNiMon22-5-3 - SUS329J3L S31803
1.4510 X3CrTi17 430Ti SUS430LX S43036
1.4512 X2CrTi12 409 SUH409 S40900
1.4521 X2CrMoTi18-2 444 SUS444 S44400
1.4529 X1NiCrMoCuN25-20-7 - - N08926
1.4539 X1NiCrMoCuN25-20-5 - - N08904
1.4541 X6CrNiTi18-10 321 SUS321 S32100
1.4542 X5CrNiCuNb16-4 630 SUS630 S17400
1.4546 X5CrNiNb18-10 348 - S34800
1.4550 X6CrNiNb18-10 347 SUS347 S34700
1.4565 X2CrNiMnMoNbN25-18-5-4 - - S34565
1.4567 X3CrNiCu18-9-4 304Cu SUS XM7 S30430
1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2 316Ti SUS316Ti S31635
1.4718 x45CrSi9-3 HNV3 SUH1 S65007
1.4828 X15CrNiSi20-12 309 SUH309 S30900
1.4841 X15CrNiSi25-20 310 SUH310 S31000
1.4842 X12CrNi25-20 310S SUS310S S31008
1.4845 X8CrNi25-21 310S SUS310S S31008
1.4864 X12NiCrSi35-16 330 SUS330 N08330
1.4878 X8CrNiTi18-10 321H SUS321 S32109
Uwaga: zastrzega się możliwość zmian lub wystąpienia błędów !

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.

Klauzula informacyjna

Jakich Twoich danych dotyczy przetwarzanie i kto jest ich administratorem?

Gdy korzystasz z naszych serwisów, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. adres IP Twojego urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w Polityce cookies oraz w Polityce prywatności.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które Twoje dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i w jaki sposób jest Continental Trade Sp. z o.o.  (dalej „Continental Trade” lub "My") z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 5.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez Continental Trade ?

Continental Trade przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić korzystanie z naszych serwisów, dopasowywać wyświetlane treści i reklamy do Twoich zainteresowań, prowadzić pomiary jakości i skuteczności, ulepszać treści oraz usługi.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Continental Trade. Obejmuje on ulepszanie usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich Użytkowników. 

Potwierdzając zapoznanie się z niniejszą informacją, poprzez kliknięcie na „Przejdź do serwisu” lub zamknięcie tego okna jednocześnie zgadzasz się na to, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w taki sposób jak tu zostało opisane. Możesz zarządzać swoją zgodą, w tym ją cofnąć.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Continental Trade w zakresie przetwarzanych danych?

Możesz żądać od Continental Trade: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, a w niektórych przypadkach do ograniczenia przetwarzania, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, wtedy, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Masz prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu Continental Trade udostępnia Twoje dane osobowe?

Continental Trade, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których Continental Trade posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez Continental Trade, np. przedsiębiorcom zapewniającym hosting naszych serwisów.

Jak długo Continental Trade przechowuje Twoje dane osobowe?

Continental Trade przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych, bądź, gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.

 Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Continental Trade ?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w serwisach prowadzonych przez Continental Trade albo chciałbyś zgłosić zagadnienie związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Continental Trade, możesz się skontaktować z przedstawicielem Continental Trade, wykorzystując dane kontaktowe: biuro@continentaltrade.com.pl .

Więcej informacji na temat ochrony Twoich danych osobowych znajduje się w dokumentach Polityka cookies oraz Polityka bezpieczeństwa opublikowanych w naszym serwisie www.continentaltrade.com.pl