0
Mika
Praca ze szkłem
Armatura
Produkty specjalne
01 Mika
02 Praca ze szkłem
03 Armatura
04 Produkty specjalne

Ogólne warunki sprzedaży

§1. INFORMACJE OGÓLNE

1. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY zwane dalej OWS określają zasady realizacji zamówień towarów, wyrobów i usług zwanych dalej PRODUKTAMI na rzecz NABYWCY i dotyczą wszystkich stosunków handlowych pomiędzy CONTINENTAL TRADE Sp. z o.o., zwanym dalej CONTINENTAL TRADE oraz NABYWCĄ.

2. Wszelkie odstępstwa od OWS wymagają zgody CONTINENTAL TRADE i NABYWCY wyrażonej w formie pisemnej bądź w formie elektronicznej (e-mail, faks) – pod rygorem nieważności - przez osoby uprawnione do reprezentowania stron. Osobę podpisującą pisma lub korespondencję elektroniczną w imieniu NABYWCY poczytuje się za umocowaną w jego imieniu do dokonywania tych czynności, bez potrzeby udzielania tej osobie odrębnych pełnomocnictw przez NABYWCĘ. CONTINENTAL TRADE może jednak, w razie wątpliwości, żądać przedstawienia oryginału pełnomocnictwa.

§2. DOSTAWY

1. Przedmiotem dostaw do NABYWCY są PRODUKTY określone w ofercie handlowej CONTINENTAL TRADE, jak również PRODUKTY w niej nie występujące, a dostarczane do NABYWCY na podstawie odrębnych uzgodnień.

2. Dostawy realizowane są na podstawie Zamówienia od NABYWCY podpisanego przez osoby uprawnione do jego reprezentowania. W przypadku dostawy realizowanej odbiorem własnym i płatności przy odbiorze produktów zamówienie nie jest wymagane.

3. Dostawy PRODUKTÓW odbywają się na warunkach - EX-WORK (CONTINENTAL TRADE ul. Krasnobrodzka 5, 03-214 Warszawa) - Incoterms 2010.

§3. OFERTY

1. Oferty na PRODUKTY przedkładane są przez CONTINENTAL TRADE na rzecz NABYWCY przez pracowników CONTINENTAL TRADE do tego uprawnionych.

 2. Pochodząca od CONTINENTAL TRADE oferta, o której mowa w niniejszych OWS, nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, lecz dokument informacyjny służący za zaproszenie do zawarcia umowy. Treść oferty nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do CONTINENTAL TRADE. Termin wskazany w ofercie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi o przyjęciu przez CONTINENTAL TRADE zobowiązań związanych z jego wskazaniem. Oferta nie rezerwuje towaru.

3. Oferta cenowa jest ważna przez okres 30 dni kalendarzowych od daty oferty, chyba że treść tego dokumentu stanowi inaczej. Podawane ceny są cenami netto - bez VAT i innych opłat i podatków. Ceny nie zawierają kosztów transportu, opakowań i innych dokumentów niż wskazanych w §8 pkt.1. Cena może być uzależniona od innych czynników mających wpływ na wartość PRODUKTU na dzień dostawy i w ofercie jest to jednoznacznie wskazane. 

4. Dostawy o skróconym terminie realizacji zwane dostawami awaryjnymi podlegają prawu naliczenia dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia w tym trybie.

§4. ZAMÓWIENIA

1. Otrzymanie Zamówienia od NABYWCY zgodnie z § 2 pkt 2 musi być jednoznaczne w zakresie parametrów PRODUKTÓW, jak i wszystkich innych warunków realizacji DOSTAWY.

2. Za termin otrzymania zamówienia ustala się termin pisemnego uzgodnienia ostatniej niejednoznaczności.

3. Zamówienie od NABYWCY otrzymuje numer identyfikacyjny, który wskazany jest w POTWIERDZENIU PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA DO REALIZACJI, zwanym dalej POTWIERDZENIEM. POTWIERDZENIE przesyłane jest do NABYWCY, w terminie do 72 godzin po przyjęciu ZAMÓWIENIA, drogą elektroniczną (fax, e-mail).

4. Nabywca może odstąpić od umowy (zrezygnować z zamówienia, które zostało przez CONTINENTAL TRADE zaakceptowane poprzez wysłanie NABYWCY POTWIERDZENIA) płacąc jednocześnie na rzecz CONTINENTAL TRADE odstępne w rozumieniu art. 396 kodeksu cywilnego w wysokości 50% netto wartości zamówienia w odniesieniu do wyrobów standardowych. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostało złożone jednocześnie z zapłatą odstępnego na rachunek CONTINENTAL TRADE. W przypadku braku zapłaty odstępnego w powyższym terminie stosuje się odpowiednio postanowienia ustępu 6. Towar spersonalizowany (wykonany na zamówienie) nie podlega zwrotowi/ rezygnacji.

5. Prawo NABYWCY do odstąpienia od umowy za zapłatą odstępnego nie przysługuje w odniesieniu do:
a)  wyrobów niestandardowych,
b)  wyrobów objętych zamówieniem awaryjnym, bez względu na to, czy zamówienie awaryjne dotyczyło wyrobów standardowych czy wyrobów niestandardowych.

6. W wypadku określonym w ustępie 5 wyroby są stawiane do dyspozycji NABYWCY EX-WORK (CONTINENTAL TRADE ul. Krasnobrodzka 5, 03-214 Warszawa), o ile wcześniej, to jest przed otrzymaniem przez CONTINENTAL TRADE oświadczenia NABYWCY o rezygnacji z wyrobów, nie zostały do NABYWCY wysłane w trybie § 7 niniejszych WARUNKÓW. O powyższych okolicznościach CONTINENTAL TRADE niezwłocznie informuje NABYWCĘ.

7. Minimalna wartość zamówienia wynosi 100,00 złotych netto i nie zawiera kosztów transportu i atestu. W przypadku gdy wartość zamawianych PRODUKTÓW jest niższa niż 100,00 złotych netto, CONTINENTAL TRADE wystawia fakturę na kwotę 100,00 złotych netto.

§ 5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.  Termin realizacji zamówienia określony w potwierdzeniu oznacza termin złożenia produktów w Magazynie Głównym CONTINENTAL TRADE w formie gotowej do załadunku.
2.  Jeżeli NABYWCA deklaruje odbiór PRODUKTU własnym transportem i nie dokonuje tego przez okres 5-ciu dni kalendarzowych CONTINENTAL TRADE ma prawo, bez potrzeby kierowania do NABYWCY odrębnych wezwań pisemnych, do wysłania Faktury za realizację dostawy oraz naliczenie kosztów magazynowania. W przypadku nieodebrania PRODUKTÓW w terminie 14 dni od deklarowanej daty odbioru własnym transportem CONTINENTAL TRADE ma prawo do wysyłki PRODUKTÓW do NABYWCY, bez potrzeby kierowania do NABYWCY odrębnych wezwań pisemnych.
3.  Termin realizacji dostawy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia zdarzeń takich jak strajki, kataklizmy, wojny, zaległości w zapłatach wcześniejszych faktur i wszelkie inne spowodowane przez siły wyższe mogące utrudniać lub uniemożliwiać realizację dostawy. W takiej sytuacji NABYWCA nie może odmówić przyjęcia dostawy poza proponowanym terminem dostawy i termin dostawy nie będzie stanowić podstawy do odszkodowania czy obniżki ceny.

§ 6. ZNAKOWANIE I OPAKOWANIE

1.  PRODUKTY przekazywane do odbioru są oznakowane zgodnie z Normami Zakładowymi CONTINENTAL TRADE i oznakowanie to pozwala na jednoznaczne określenie PRODUKTU.
2.  Wszelkie inne niż zawarte w Normach Zakładowych CONTINENTAL TRADE  formy znakowania produktów podlegają dodatkowej opłacie, chyba że inne Umowy pomiędzy NABYWCĄ a CONTINENTAL TRADE stanowią inaczej. Wysokości opłat określane są w ofercie lub POTWIERDZENIU PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA DO REALIZACJI, jeżeli formy znakowania nie były wyraźnie zaznaczone w ZAPYTANIU OFERTOWYM, OFERCIE, a zostały zaznaczone w ZAMÓWIENIU.
3.  PRODUKTY przekazywane do Odbioru opakowane są zgodnie z Normami zakładowymi CONTINENTAL TRADE. Wszelkie formy opakowania oraz systemy zabezpieczające na czas transportu nie są zawarte w cenie produktu i CONTINENTAL TRADE nalicza za nie dodatkowe opłaty, chyba że uzgodnienia z Nabywcą są inne.
4.  Koszty opakowania:
a/  zamówienia o wartości netto do 10.000,00 złotych – 5% wartości zamówienia netto, jednak nie mniej niż 20,00zł netto. W przypadku konieczności użycia palet, koszt jednej palety wynosi 50,00 do 100,00 złotych netto;
b/ zamówienia o wartości netto powyżej 10.000,00 złotych – indywidualne wyliczenie rzeczywistych kosztów opakowania.

§ 7. TRANSPORT

1.  Postanowienia ustępów 1-3 niniejszego paragrafu znajdują zastosowanie wówczas, gdy NABYWCA – w zamówieniu - rezygnuje z odbioru PRODUKTU w siedzibie CONTINENTAL TRADE. W takim wypadku stosuje się formułę EXW (CONTINENTAL TRADE ul. Krasnobrodzka 5, 03-214 Warszawa) Incoterms 2010.
2.  PRODUKTY dostarczane są do NABYWCY na jego koszt i ryzyko na adres wskazany w zamówieniu jako adres wysyłkowy. W przypadku niewskazania w zamówieniu adresu wysyłkowego PRODUKTY dostarczane są na adres siedziby NABYWCY.
3.  Jeżeli NABYWCA nie wskaże w zamówieniu innego spedytora, CONTINENTAL TRADE realizował będzie dostawę z transportem poprzez firmę DHL.
4.  W przypadku dostaw wielkogabarytowych oraz innych niepodjętych przez Spedytorów transport PRODUKTÓW odbywa się transportem CONTINENTAL TRADE na koszt NABYWCY. W takim przypadku ryzyko przewozu towaru rozkłada się równomiernie pomiędzy CONTINENTAL TRADE i NABYWCĘ.

§ 8. DOKUMENTY

1.  W momencie dostawy PRODUKTÓW dostarczane są również dokumenty zgodnie z normami zakładowymi CONTINENTAL TRADE :
- oryginał faktury (lub kopia, jeśli adres wysyłkowy towaru jest różny od adresu wysyłkowego PRODUKTÓW - w takim przypadku oryginał wysyłany jest pocztą na adres  siedziby NABYWCY lub inny wskazany w zamówieniu)
- specyfikacje - w przypadku zamówień eksportowych i dostawy wewnątrzwspólnotowej.
2. Wszelkie inne dokumenty wymagane przez NABYWCĘ podlegają dodatkowym opłatom zgodnie z cennikiem CONTINENTAL TRADE lub na podstawie odrębnych kalkulacji w zakresie wymagań określonych przez NABYWCĘ. Cennik lub odrębne kalkulacje przekazywane są na życzenie NABYWCY.

§ 9. PŁATNOŚCI

1.  NABYWCA zobowiązany jest do terminowego regulowania płatności zgodnie z terminem wynikającym z faktury handlowej. Złożenie reklamacji czy jakichkolwiek innych zastrzeżeń nie uprawnia NABYWCY do wstrzymania zapłaty bądź jednostronnego wydłużenia terminu płatności.
2.  Do momentu realizacji zapłaty za dostawę PRODUKT jest własnością CONTINENTAL TRADE.
3.  W przypadku nieterminowej zapłaty lub zaległości w zapłatach za wcześniejsze dostawy CONTINENTAL TRADE może naliczyć ustawowe odsetki. Ponadto, po upływie wskazanego na fakturze terminu płatności CONTINENTAL TRADE może odstąpić od umowy sprzedaży, bez potrzeby wyznaczania NABYWCY dodatkowego terminu zapłaty i zażądać zwrotu PRODUKTÓW w formie pierwotnej na koszt i ryzyko Nabywcy. Realizacja kolejnych zamówień może zostać wstrzymana do czasu uregulowania wszelkich wcześniej powstałych, wymagalnych zobowiązań, o czym CONTINENTAL TRADE powiadomi NABYWCĘ. Wstrzymanie lub opóźnienie dostaw z tego tytułu nie jest podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony NABYWCY.

§ 10. GWARANCJE I REKLAMACJE

1.  CONTINENTAL TRADE udziela gwarancji jakości na produkty na okres 12 miesięcy od daty zakupu. Gwarancją nie są objęta wyroby eksploatacyjne (zużywające się w trakcie pracy).
2.  W przypadku wykrycia wad ukrytych PRODUKTU NABYWCA winien w terminie do 3-ch dni roboczych od dnia wykrycia wady (jednak nie później niż 14 dni od daty dostawy) poinformować o zaistniałej sytuacji CONTINENTAL TRADE w formie Pisemnej Reklamacji.
3.  Każda reklamacja wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i jest rozpatrywana zgodnie z Procedurą Postępowania Reklamacyjnego będącej częścią stosowanego w CONTINENTAL TRADE Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015
4.  CONTINENTAL TRADE nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego lub niedbałego zainstalowania, magazynowania czy transportu PRODUKTÓW.
5.  CONTINENTAL TRADE nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie PRODUKTÓW w miejscu zainstalowania z racji braku kompleksowej wiedzy o działaniu maszyny, urządzenia czy instalacji. Wszelkie proponowane rozwiązania w zakresie stosowania PRODUKTÓW oparte są na wiedzy CONTINENTAL TRADE oraz aktualnym stanie techniki.
6.  Za pełne rozpoznanie możliwości zastosowania PRODUKTU odpowiada NABYWCA
7.  CONTINENTAL TRADE odpowiada za jakość PRODUKTU, wykonanie zgodnie z obowiązującymi normami i stanem techniki. Odpowiedzialność CONTINENTAL TRADE jest ograniczona do wymiany PRODUKTÓW wadliwych lub niezgodnych z Dokumentami.
8.  Wszelkie nienazwane w zamówieniu cechy jakościowe PRODUKTÓW zostaną dobrane przez CONTINENTAL TRADE zgodnie ze stanem wiedzy oraz będą traktowane jako nieistotne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć i nie mogą być traktowane jako podstawa REKLAMACJI.
 
§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  W wykonaniu obowiązku poinformowania NABYWCÓW o niniejszych WARUNKACH CONTINENTAL TRADE udostępnia ich treść, w wersji elektronicznej, identycznej z wersją papierową, na stronie internetowej.

O udostępnieniu niniejszych WARUNKÓW na powyższej stronie internetowej CONTINENTAL TRADE informuje NABYWCÓW w dokumentach ofert, o których mowa w § 3, a także w dokumencie zawierającym POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA DO REALIZACJI, o którym mowa w § 4 ust. 3.
2.  O posługiwaniu się wzorcem umowy w postaci np. ogólnych warunków czy regulaminu NABYWCA jest zobowiązany poinformować CONTINENTAL TRADE w piśmie zawierającym ZAMÓWIENIE, przedkładając jednocześnie odpis stosowanego przez siebie wzorca umowy – pod rygorem nieskuteczności wynikających z niego warunków względem CONTINENTAL TRADE. W takim wypadku CONTINENTAL TRADE oświadczy, w dokumencie przyjęcia zamówienia określonym w § 4 ust. 3, na jakich warunkach zamierza zawierać umowę dla PRODUKTÓW objętych zamówieniem. W razie rozbieżności między Stronami realizacja zamówienia ulega wstrzymaniu do czasu zawarcia pisemnej umowy, bez względu na to, czy zamówienie ma charakter awaryjny, chyba że NABYWCA niezwłocznie poinformuje CONTINENTAL TRADE w formie pisemnej bądź w formie elektronicznej (e-mail, faks), że rezygnuje ze stosowania własnego wzorca umowy.
3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności zaś przepisy kodeksu cywilnego oraz prawa przewozowego.
4.  W przypadku sporu sądem właściwym wyłącznie jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba CONTINENTAL TRADE.

Plik do pobrania
Treść powyższego dokumentu w formacie pliku PDF do pobrania i wydruku dostępna jest poniżej.